• Nederlands Nederlands
  • English English
  • Deutsch Deutsch
  • Spaans Spaans
Bel

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

De besloten vennootschap Benfried Beheer B.V., kantoorhoudende te Den Hoorn aan de Hooipolderweg 1, gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Haaglanden op 7 mei 2003. Voor alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten en het leveren van goederen.

Artikel 1: Definities

- Algemene voorwaarden: de hierna volgende Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden;
- Verkoper: Benfried Beheer B.V. of een daaraan gelieerde vennootschap.
- Producten: alle door Verkoper krachtens Overeenkomst te leveren en/of geleverde en/of verleende goederen en diensten;
- Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich in verband met de koop van Producten of het verlenen van diensten jegens Verkoper heeft verbonden, of met wie Verkoper in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst, een en ander in de ruimste zin des woords;
- Overeenkomst: iedere Overeenkomst ter zake van de verkoop en levering van Producten of het verlenen van diensten door Verkoper, elke aanvulling of wijziging daarop alsmede alle  rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de Overeenkomst;
- Partijen: Wederpartij en Verkoper.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle Overeenkomsten die Verkoper doet of aangaat. 2.2 De algemene voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing. 2.3 Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Elke door Verkoper gedane aanbieding is steeds vrijblijvend en bindt Verkoper niet. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt door de Wederpartij aanvaard, heeft Verkoper het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 3.2 Met betrekking tot de opgegeven prijzen geldt hetgeen bepaald is in artikel 10 van deze voorwaarden. 3.3 Termijnen worden geacht bij benadering te zijn gegeven. 3.4 In geval gehele of gedeeltelijke annulering van een order door de Wederpartij heeft Verkoper recht op een schadevergoeding ten bedrage van 15 % van de koopprijs, onverminderd het recht van Verkoper volledige schadevergoeding te vorderen op basis van de wet.

Artikel 4: Emballage

4.1 Verkoper kan alle emballage tegen kostprijs berekenen. 4.2 De wederpartij is verplicht leenemballage binnen 6 maanden na levering leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. De Wederpartij is aansprakelijk voor de kosten, indien hij niet voldoet aan deze verplichting. 4.2 De Wederpartij zal Producten niet omlabelen of van andere etiketten of opdruk voorzien, behoudens dwingendrechtelijke wettelijke verplichting in het land waar de Wederpartij is gevestigd. In geval van dwingendrechtelijke wettelijke verplichtingen zal de Wederpartij hieraan voldoen en Verkoper hierover informeren.
Artikel 5: Informatie en Adviezen
5.1 Informatie en adviezen van Verkoper in welke vorm dan ook zijn van algemene aard en vrijblijvend en nimmer te kwalificeren als een resultaatverbintenis. 5.2 Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van haar adviezen en informatie.
Artikel 6: Overeenkomsten
6.1 Overeenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Verkoper. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel uit de omstandigheid dat Verkoper uitvoering geeft aan de Overeenkomst. 6.2 De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

Artikel 7: Prestaties partijen
7.1 Verkoper is niet gehouden de te leveren prestaties zelf te leveren, en behoudt zich het recht voor deze aan derden uit te besteden. 7.2. Het is de Wederpartij niet toegestaan haar rechten en verplichtingen over te dragen aan derden, tenzij zij daartoe, vooraf, schriftelijk toestemming van Verkoper heeft verkregen.

 

Artikel 8: Levering
8.1 Levering geschiedt af werkplaats, fabriek, werf, magazijn of winkel ter keuze van Verkoper. 8.2 Levertijden worden door Verkoper bij benadering vastgesteld. De door Verkoper opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van de levertijden geeft aan de Wederpartij geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakomen van enige, voor de Wederpartij uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting. 8.3 De levertijd gaat in wanneer alle openstaande facturen zijn voldaan en, desgevraagd, Verkoper betaling heeft ontvangen. Bij niet-tijdige levering dient Verkoper schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Verkoper nog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden. 8.4 Verkoper is gerechtigd nieuwe leveranties uit te stellen, totdat de Wederpartij aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. 8.5 De afnemer is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebrek aan afname van het geleverde door de Wederpartij behoudt Verkoper zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag en vervoer) door te berekenen aan haar Wederpartij. 8.6 Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde Producten ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname is geweigerd, geldt als de dag van levering.
Artikel 9: Transport
9.1 Transport, waaronder begrepen laden en lossen geschiedt voor rekening en risico van de Wederpartij, ongeacht in wiens opdracht transport plaatsvindt, of door wiens last het transportrisico door vervoerder wordt gebracht. 9.2 Ook indien franco levering is overeengekomen is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer. De Wederpartij zal zich tegen dit risico behoorlijk verzekeren.

 

Artikel 10: Prijzen
10.1 Prijzen luiden steeds in EURO, exclusief BTW, en exclusief transport, verzend- en rembourskosten, verpakkingskosten, verzekeringskosten, in- en uitvoerrechten en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. 10.2 Indien levering plaatsvindt onder rembours, is de Wederpartij tenminste Euro 3,- verschuldigd per levering, vermeerderd met 1 % van het betreffende factuurbedrag, inclusief BTW. 10.3 Verkoper behoudt zich het recht voor administratie- en behandelingskosten in rekening te brengen. 10.4 Indien na totstandkoming van de Overeenkomst de kostprijs van de producten toeneemt ten gevolge van veranderingen buiten de invloed van Verkoper, kan Verkoper een prijsverhoging aan de wederpartij doorberekenen. 10.5 Uitsluitend in het geval dat de prijsverhoging zich binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst voordoet, is de Wederpartij bevoegd de Overeenkomst op grond hiervan te ontbinden. 10.6 Verkoper is gerechtigd tot zekerheidstelling of vooruitbetaling door de Wederpartij. 10.7 In het geval dat partijen dienstverlening zijn overeengekomen is Verkoper bevoegd eventuele kosten, verbandhoudende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan voorzien of vertraging buiten de schuld van de Verkoper in de uitvoering van de werkzaamheden boven de overeengekomen prijs aan de  Wederpartij in rekening te brengen.
Artikel 11: Betaling
11.1 Betaling dient steeds te geschieden ten kantore van Verkoper of op een door hem aan te wijzen bank- of girorekening. 11.2 Alle facturen dienen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. 11.3 De eventuele kosten voor betaling komen volledig ten laste van de Wederpartij. 11.4 De Wederpartij mag vorderingen van Verkoper niet verrekenen met eventuele vorderingen op Verkoper. 11.5 De door de Wederpartij betaalde bedragen worden in de eerste plaats afgeboekt op de verschuldigde rente en de kosten en vervolgens op het oudste factuurbedrag, ongeacht de door de opdrachtgever gegeven aanwijzingen. 11.6 Verkoper is gerechtigd om haar verbintenissen op te schorten, indien de Wederpartij haar betalingsverplichtingen niet nakomt of is nagekomen. 11.7 Alle openstaande bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar bij niet-stipte betaling van een overeengekomen termijn of indien de Wederpartij in surséance van betaling of in staat van faillissement geraakt. 11.8 Alle betalingstermijnen zijn fatale termijnen. De Wederpartij is in verzuim door het enkel verstrijken van een betalingstermijn. Indien de Wederpartij enig bedrag zoals door hem verschuldigd niet, niet behoorlijk of tijdig  voldoet, is hij in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. 11.9 Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is Verkoper gerechtigd haar vordering uit handen te geven. De  Wederpartij is in dat geval buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Artikel 12: Reclames
12.1 De Wederpartij kan op een gebrek in de prestaties slechts een beroep doen, indien zij dat binnen acht dagen na levering aan Verkoper meldt, of, indien het gebrek niet kenbaar kon zijn op het moment van levering, binnen acht dagen nadat de Wederpartij het gebrek ontdekte of redelijkerwijs had moeten ontdekken. 12.2 Iedere klacht zal schriftelijk aan Verkoper worden gericht. 12.3 Op eerste verzoek stelt de Wederpartij aan Verkoper één of meer monsters ter beschikking van de levering in kwestie, met inbegrip van de verpakking, houdbaarheidsdatum en badgenummers. De Wederpartij zal een  gedeelte van deze levering met hetzelfde badgenummer onaangebroken laten. De Wederpartij zal niet tot doorverkoop of gebruik overgaan totdat Verkoper de klacht heeft kunnen onderzoeken. 12.4 Reclames over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend bij Verkoper.
Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud
13.1 Verkoper blijft eigenaar van de geleverde en te leveren zaken, zolang haar vorderingen, inclusief rente en kosten, nog niet integraal zijn voldaan. 13.2 Verkoper blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken, zolang de Wederpartij de verrichte of nog te verrichten diensten niet heeft betaald en zolang de Wederpartij vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming niet heeft voldaan, waaronder begrepen zijn vorderingen terzake van boeten, renten en kosten. 13.3 Het is de Wederpartij niet toegestaan geleverde of nog te leveren zaken, zolang deze nog in eigendom toebehoren aan Verkoper, te vervreemden, te verpanden, of op andere wijze er over te beschikken. 13.4 Indien de Wederpartij verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt, is Verkoper gerechtigd om zonder ingebrekestelling de zaken terug te nemen. De Wederpartij machtigt Verkoper onherroepelijk de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

 

Artikel 14: Wederverkoop
14.1 Het is de Wederpartij niet toegestaan gekochte zaken te verkopen tegen prijzen die meer dan 10 % afwijken van de adviesverkoopprijs van de vigerende prijslijst van Verkoper. 14.2 Indien Verkoper de Wederpartij als groothandel heeft erkend, zal de Wederpartij/grossier de gekochte zaken  dienen te verkopen volgens de detailhandelsprijs van Verkoper vermeld in de prijslijst van Verkoper. 14.3 Bij overtreding van datgene, wat in dit artikel overeengekomen is, is de Wederpartij een direct opeisbare niet verrekenbare boete van € 5.000,- verschuldigd aan Verkoper, voor iedere levering, ongeacht de grootte, onverminderd de plicht van de Wederpartij de volledige schade aan Verkoper te vergoeden.
Artikel 15: Aansprakelijkheid
15.1 Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door de Wederpartij, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de opzet of grove schuld van Verkoper. 15.2 De aansprakelijkheid van Verkoper voor schade is te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende producten met een algemeen maximum van € 50.000 per geval. 15.3 Voorts gelden voor de hoogte van een eventuele schadevergoeding de volgende beperkingen: a. De aansprakelijkheid Verkoper voor indirecte schade, waaronder bedrijfsschade en gevolgschade, is uitgesloten. b. De aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door opzet of grove schuld van ondergeschikten of derden die door Verkoper bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht zijn ingeschakeld, sluit zij uit. c. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan goederen van derden. d. Verkoper is niet aansprakelijk voor letselschade die onstaat bij personeel van derden. 15.4 Verkoper is niet verantwoordelijk voor de wijze van gebruik van de geleverde producten. 15.5 De Wederpartij zal Verkoper vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die zouden worden gedaan met betrekking tot geleverde zaken. Indien beide Partijen hoofdelijk zouden worden veroordeeld, zal de Wederpartij intern de vordering van de derde voldoen.
Artikel 16: Garantie
16.1 Verkoper is tot geen garantie verplicht, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen of uit de wet voortvloeit. 16.2 Iedere aanspraak op garantie vervalt, indien: - terzake een oordeelkundig of met een ander doel dan de kennelijke bestemming zijn gebruikt, waaronder onder meer wordt verstaan: ondeskundig gebruik van de producten/de gebruiksaanwijzing en/of de onderhoudsvoorschriften niet zijn opgevolgd; - zonder voorkennis of toestemming van Verkoper werkzaamheden worden verricht die in verband staan met de door de Verkoper verrichte werkzaamheden terzake waarvan een beroep op garantie wordt gedaan, tenzij de noodzaak door onmiddellijk herstel zich heeft voorgedaan en dit wordt aangetoond door middel van aan verkoper te verschaffen deugdelijke gegevens; - Verkoper niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken te verhelpen, tenzij uitdrukkelijk toestemming verleend tot reparatie door een ander; - de Wederpartij anderszins schuld aan het gebrek aan de zaak heeft, waaronder begrepen: a. de situatie dat het gebrek wordt veroorzaakt door de afwezigheid of aanwezigheid van eigenschappen of specifieke specificaties van de zaak die op last van de wederpartij door of vanwege verkoper in de zaken zijn geïmplementeerd c.q. verwerkt; b. de situatie dat de zaken worden gebruik onder andere omstandigheden op gegeven door de wederpartij; c. normale slijtage, normale gebreken die optreden als gevolg van toepassing van enig overheidsvoorschrift terzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen. 16.3 Op de door Verkoper onder garantie te verrichten reparatie zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.
Artikel 17: Overmacht
17.1 Indien Verkoper door overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, is Verkoper gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst zonder  gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de  Overeenkomst op te schorten. 17.2 In geval van opschorting zal Verkoper alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk onbonden te verklaren. Indien een overmachtsituatie zich voordoet, zal Verkoper daarvan terstond mededeling aan de Wederpartij doen en haar van de ontwikkeling van de van overmachtsituatie op de hoogte houden. 17.3 Onder overmacht wordt verstaan elke situatie waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij haar verplichtingen redelijkerwijs niet kan nakomen, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen, overheidsmaatregelen, contingenteringen, (werk)staking, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproep, bezetting, ziekte, molest, brand, ontploffing, waterschade, overstroming, bedrijfsbezettingen, defecte machinerieën, storingen in de levering van energie, opslag- en transportmoeilijkheden, in gebreke blijven van toeleveranciers ten aanzien van de voor de levering van Producten van 17.4 Verkoper benodigde goederen, stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet (meer) van Verkoper kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens de Wederpartij (verder) nakomt.
Artikel 18: Wederzijdse rechten en plichten
18.1 Partijen verplichten zich over en weer tijdig alle ter zake relevante en noodzakelijke informatie te verschaffen die in het kader van een behoorlijke nakoming redelijkerwijs verlangd kunnen worden. 18.2 Indien de in lid 1 bedoelde informatie niet of niet tijdig ter beschikking van Verkoper staat, behoudt Verkoper zich het recht voor tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst. Indien dit extra kosten met zich  meebrengt, kunnen die de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 19: Tussentijdse beëindiging
19.1 Indien de Wederpartij één of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of uit andere hoofde niet nakomt, alsmede indien het faillissement van de Wederpartij wordt aangevraagd door hemzelf of door een ander, een  verzoek tot surséance van betaling wordt gedaan, het vermogen van de Wederpartij geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, een besluit tot liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij wordt genomen, een besluit tot staking in het bedrijf van de Wederpartij wordt genomen, een besluit tot overdracht van het bedrijf van de  Wederpartij of een belangrijk deel daarvan wordt genomen, of de Wederpartij anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, is Verkoper gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk zonder gerechtelijke tussenkomst, voor zover zij nog niet tot uitvoering is gekomen, op te schorten, dan wel te beëindigen door opzegging of ontbinding. 19.2 Enig en elk door de Wederpartij verschuldigd bedrag is bij tussentijdse beëindiging terstond in zijn geheel opeisbaar. Producten die al wel door Verkoper geleverd zijn, maar nog niet betaald, dienen alsdan op eerste verzoek aan Verkoper te worden geretourneerd, onverminderd het recht van Verkoper deze Producten te komen ophalen, en onverminderd het recht van Verkoper op vergoeding van schade, kosten en rente.

 

Artikel 20: Slotbepalingen
20.1 Op alle onderhandelingen, aanbiedingen, de wijze van totstandkoming van Overeenkomsten, alsmede op de inhoud en daaruit voortvloeiende uitvoering van die Overeenkomsten is Nederlands recht, met inbegrip van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG), van toepassing. 20.2 Alle geschillen die tussen Verkoper en de Wederpartij ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage. 20.3 Indien de Wederpartij zijn woonplaats heeft buiten de lidstaten van het EG-Executieverdrag of het Verdrag van Lugano, dan zullen geschillen op verzoek van Verkoper, zulks te harer keuze, beslecht worden door arbitrage door het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam. De taal van de arbitrage zal Nederlands zijn. De plaats van arbitrage is Rotterdam. 20.4 In geval van een interpretatiegeschil bij een vertaalde versie van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie bindend en doorslaggevend.